Author Archive

NORSE har fått eiga nettside!

Senter for helseforsking gratulerar NORSE me eiga heimeside! NORSE er persontilpassa psykisk helsevern. NORSE er eit aktivt

Høgt arbeidspress gjer omsorg til rutinearbeid

Leiarar har eit stort ansvar for å dyrke fram det beste i dei tilsette, til beste

Vellykka Forskingskompetansedagar!

– Det er konklusjonen etter at Forskingskompetansedagane vart gjennomført torsdag og fredag. 11.-12. mai var Forskingskompetansedagane

Randi Skår er ny dekan på fakultetet for helse- og sosiale ved HVL

I går var dei fire dekanane på dei nye fakulteta i HVL tilsett i styremøte. Randi

Mål- og resultatstyring i sjukepleia går på omsorga laus

Ole T. Kleiven og Lars Kyte frå Høgskulen på Vestlandet og Kari Kvigne frå Høgskolen i

Helse Førde, Førde kommune og HVL fekk stor innovasjonstildeling frå forskingsrådet

No skal det verte lettare for deg som pasient å påverke ditt eige behandlingsopplegg. Helse Førde,

Professor Christian Moltu fekk Kvalitetsprisen 2017

Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017.

Studentar innførte system for betre pasienttryggleik

Liggesår, infeksjonar, fall: Dette er nokre av farane pasientar er utsette for på sjukehus. Ei gruppe