Sjukepleiestudentane imponerte med sterke bachelortema

5 og 6 desember var det duka for munnleg presentasjon og posterpresentasjon av bacheloropgåver for kull 68 i sjukepleie. Emneansvarleg Sissel Hjelle Øygard og fagseksjonsleiar Anny Aasprang uttrykte stor

Med livredning på timeplanen

Korleis kan vi som sjukepleiarstudentar formidle livreddande førstehjelp i aldersgruppa 11-13 år på ein god måte?  Senter for helseforsking gratulerer sjukepleiarstudentane Sarah-Helen Fuglestrand, Benedicte Kallekleiv, Helene Skjærli, Martine Fossheim

Lansering av helseatlas innan ortopedi

Nytt Helse Vest-stipend til Førde

Psykolog Kristina Osland Lavik nådde opp i den svært tøffe konkurransen om doktorgradsstipend i Helse Vest. – Det er svært gledeleg at Lavik har fått tildelt dette stipendet. –

Har meir fysisk aktivitet i skulen effekt på barns livskvalitet? Ny vitskapleg publikasjon

Forskarar frå Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde har publisert artikkelen: “Effects of a physical activity intervention on schoolchildren’s health-related quality of life: The active smarter kids (ASK) cluster-randomized

Korleis går det når luftambulansen ikkje kan komme? Ny vitskapleg publikasjon

I samband med prosjektet «framtidas lokalsjukehus» i Nordfjordeid vart det gjort endringar i den kirurgiske akuttberedskapen, noko som skapte mykje debatt og motstand lokalt. Sjølv om alvorlege hastehendelsar ofte

Ny vitskapleg publikasjon

Effekt av klinisk tilbakemeldingssystem på helserelatert livskvalitet, med implikasjonar for behandling av fedme – Ein oversikt over systematiske oversiktartiklar. Hovudfunn frå studien viste ingen sikker statistisk effekt av klinisk

Ny vitskapleg publikasjon

Korleis er det å leve med kronisk obstruktiv lungesjukdom gjennom ulike fasar og mange møte med helsevesenet? Forskargruppa kom fram til to hovudtema gjennom analyse av kvalitative intervju: «Kampen