– Alle studentar kan delta i forsking

Dette er konklusjonen til førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll og andre forskarar ved campus Førde. Studentane på fyrste året på bachelor i sjukepleie har registrert aktivitet i dagleg livet (ADL)

Ny vitskapleg publikasjon

Kva vil det sei å bli betre frå psykiske helseproblem? Eit ungdomsperspektiv. Målet med helsetenestene er å hjelpe menneske til å få det betre. Likevel snakkar vi sjeldan om

Ny vitskapleg publikasjon

Kan sjølvrapportert helse i ungdomen predikere medikamentbruk i voksen alder? Is self-rated health in adolescence a predictor of prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord Trøndelag Health Study

Registrering av vitskaplege publikasjonar i Cristin

Intern frist for registrering av vitskaplege publikasjonar frå 2017 er 1. februar 2018 hjå både Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Førde (HF). Dei som har publisert vitskaplege arbeid i

Ny vitskapleg publikasjon

Ernæringskartlegginga i heimesjukepleien kan betrast. Essayet handlar om utfordringane sjukepleiarane møter når dei skal vurdere ernæringstilstanden til eldre pasientar med heimesjukepleie. Halvparten av dei eldre med heimesjukepleie er underernærte

Søkerseminar i Bergen fra programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL

Det vil bli søknadsinformasjon om utlysningene fra programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL med søknadsfrist 25.04.2018, samt informasjon om programrelevante EU-topics med søknadsfrist i 2018 og 2019. Det vil også

Beste poster i kategorien studentposter: «Eg kunne ikkje hatt det betre»

Studentane har gjort eit prosjekt i heimetenesta i Eikefjord. Dei fann ut at eldre som nytta seg av dagsenteret sitt tilbod er godt nøgd med kvardagen sin. Dei seie

Ny vitskapleg publikasjon!

Tid til fagleg oppdatering for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta? Sjukepleiarar i klinisk arbeid må kontinuerleg arbeide med å vere fagleg oppdaterte for å stette krava dei møter. Dei beskriv mange