Har meir fysisk aktivitet i skulen effekt på barns livskvalitet? Ny vitskapleg publikasjon

Forskarar frå Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde har publisert artikkelen: “Effects of a physical activity intervention on schoolchildren’s health-related quality of life: The active smarter kids (ASK) cluster-randomized

Korleis går det når luftambulansen ikkje kan komme? Ny vitskapleg publikasjon

I samband med prosjektet «framtidas lokalsjukehus» i Nordfjordeid vart det gjort endringar i den kirurgiske akuttberedskapen, noko som skapte mykje debatt og motstand lokalt. Sjølv om alvorlege hastehendelsar ofte

Ny vitskapleg publikasjon

Effekt av klinisk tilbakemeldingssystem på helserelatert livskvalitet, med implikasjonar for behandling av fedme – Ein oversikt over systematiske oversiktartiklar. Hovudfunn frå studien viste ingen sikker statistisk effekt av klinisk

Ny vitskapleg publikasjon

Korleis er det å leve med kronisk obstruktiv lungesjukdom gjennom ulike fasar og mange møte med helsevesenet? Forskargruppa kom fram til to hovudtema gjennom analyse av kvalitative intervju: «Kampen

Ny forsking viser at tilpassa koding av komplikasjonar etter kirurgi kan gi stor gevinst

Forskarar ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde sentralsjukehus har i samarbeid med internasjonale forskarar vist nytten ved å ha tilpassa kodar for å kunne skilje mellom «gamle» og nyoppståtte komplikasjonar

Kliniske legemiddelstudiar kan gje pasientar raskere tilgang på nye behandlingar

«Vi må ikkje tru at Førde sentralsjukehus ikkje er stort nok til å drive med slik type forsking og at vi ikkje er gode nok til å ta ansvar

Barn treng stress – i passe mengder

Vi må slutte å snakke om psykiske helsevanskar, og heller snakke om korleis vi skal legge til rette for god psykisk helse. Kjensler som stress og uro er av

Forskingsdagane 2018: Dropp-inn seminar 21.september

Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde inviterer deg til ein twist-pose av eit seminar. Her får du med deg noko av det nyaste innan forsking frå helseforskingsmiljøet i Førde