Ny vitskapleg publikasjon

Kvifor er det så mange som deltek i frivillig arbeid? Uten utsikt til pensjonspoeng, lønn og feriepeng? Kva er motivasjonen, der mange arbeider og bidreg gjerne mange timar kvar

Informasjonsmøte om forskingsmidlar frå Helse Vest

20. aug. 2018 kl. 14.00-15.15,  Førde Sentralsjukehus, Auditoriet 2 etg   Kompetansesenter for klinisk forsking i Helse Vest held informasjonsmøte om Helse Vest sine forskingsmidlar.  Målgruppe er både du som

Sterk deltaking frå Helse Førde på internasjonal konferanse

Den internasjonale psykoterapiforskingsforeninga Society of Psychotherapy Research held sin årlege verdskonferanse i Amsterdam i slutten av juni. Om lag 1000 forskarar frå heile verda tok del på konferansen, og

Ny vitskapleg publikasjon

Nasjonale og internasjonle verktøy for å kartlegge ernæringsstatus hos heimebuande eldre Helsedirektoratet tilrår at alle pasientar med heimesjukepleie kvar månad skal få kartlagt ernæringsstatus i Nasjonale faglege retningslinjer for

Ny vitskapleg publikasjon

Frå alvorleg fedme til varig vektreduksjon – utan  operasjon Å lykkast med varig vektreduksjon gjennom å endre levevanar er vanskeleg. Det er nok å gå ned 5-10% av utgangsvekta

Vil spreie musikkterapi som metode

I Førde har sjukepleiarstudentar i fleire år hatt prosjekt om musikkterapi, i samarbeid med Senter for musikkterapi i Sogn og Fjordane. Dei har mellom anna sett på tiltak som

Ny vitskapleg publikasjon

Beboere på sykehjem får lite besøk Daglige aktiviteter knyttet til sosial kontakt blir ofte trukket fram som avgjørende for trivsel blant beboere på sykehjem. Besøkshyppighet i sykehjem er i

Utlysing av Helse Vests forskingsmidlar 2019

Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2018. Forskingsmidlane skal vere eit insentiv og