Dei næraste åra vil eldreomsorga måtte takle store utfordringar. I 2050 kjem Noreg til å ha dobbelt så mange over 65 år. Det betyr mellom anna at samfunnet må ta seg av dobbelt så mange personar med demenslidingar.

©PHOTOPQR/PRESSE OCEAN/ARNAUD JAFFRE. LA MAISON DE RETRAITE DU BOIS HERC A CHANTENAY (NANTES). ILLUSTRATION

Offentlege meldingar trekkjer særleg fram det massive behovet for innovasjon i eldreomsorga. Ein kan ikkje spare seg ut av situasjonen som er på veg – ein må utvikle seg ut av han. Forsking på feltet er difor heilt nødvendig.

At tenestene til eldre er av høg kvalitet vil bety mykje. Forskingsgruppa kvalitet og innovasjon i eldreomsorga ser eit klart behov for å kartlegge og omtale behov hjå den gamle og eventuelle familiemedlemmer og for å sjå på prioriteringa av desse behova i helsetenestene. Eldreomsorga vil særleg bli utfordra på område der det føregår mykje samhandling mellom tenester, til dømes omsorg for skrøpelege eldre og eldre med eit samansett sjukdomsbilete. Eit anna område forskingsgruppa legg vekt på, er samhandling mellom familie, frivillige og velferdstilbod for eldre.

Klikk på bilde så vert det stort.

Forskingsgruppa vart etablert i 2012 og består av 16 forskarar ved tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane (no, Høgskulen på Vestlandet, HVL) og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester Sogn og Fjordane (USHT). Leiar i gruppa er førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll ved HVL. Forskingsgruppa prioriterer praksisretta FoU, og er difor ein viktig arena for samarbeid med praksisfeltet og involvering av studentar. Helse Førde og Utviklingsenteret for sjukeheimar og heimetenester er viktige samarbeidspartar.

Hovudmålet for forskingsgruppa er å byggje ny kunnskap og oppnå auka forståing av innhaldet i eldreomsorga og rolla til dei pårørande. Eit viktig delmål er å heve omsorgstenesta sin status og skape fagleg interesse for pasientgrupper som samfunnet prioriterer lågt. Slik ønskjer forskingsgruppa å bidra til utvikling av den kommunale eldreomsorga i eit lengre tidsperspektiv.

Utvalde FoU-prosjekt

Sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim. Studentane bidreg til å kartlegge aktivitetar i dagleglivet (ADL) hjå bebuarar i sjukeheim og utviklar nyttig kunnskap om denne gruppa av eldre. Prosjektleiar: Anne Marie Sandvoll

Erfaringar med alderspsykiatrisk team. Føremålet med forskinga er å få kunnskap om korleis dei pårørande og førstelinetenesta opplever tilbodet frå ambulant verksemd ved Indre Sogn Psykiatrisenter (ISP). Prosjektleiar: Merete Dale

Synleggjering av frivillig og offentleg sektor sine perspektiv på samarbeid og bidrag i kulturprosjekt retta mot eldre. Eitt av måla med prosjektet er å sjå på kva utbytte dei ulike partane kan ha av LEV VEL (aktiv kvardag). Prosjektleiar: Aud Berit Fossøy

Dag-aktivitetstilbod for demenssjuke. Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester har engasjert høgskulelektor Toril Midtbø som ein fagressurs på eit dagsenter for personar med demenslidingar. Dagsenteret ligg i Førde. Arbeidet går ut på å drive fagleg rettleiing om aktivitetar.