Studentarbeid når ut til fleire

Fleire av studentane ved vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge har skrive artiklar etter å ha gjennomført prosjektoppgåver ved HiSF.

Studentane Jannica Myrmel-Isaksen, Anita Lie Follevåg og Dina Follevåg har kartlagt kor nøgde ungdomane er med livet sitt, og kven dei har som samtalepartnar når det oppstår vanskar eller tunge tankar i kvardagen. I undersøkinga seier alle ungdomane at dei heilt eller delvis har eit godt liv. Likevel skårar jentene høgt på negative faktorar, og heile 15 prosent av gutane har tankar om å ta sitt eige liv. Artikkelen er publisert av Utdanningsnytt.no. Du kan lese den her

Studentane Randi Midtgård, Hanne Hestetun og Cathrin Trollebø har gjennomført ei kartlegging der dei ser på samanhengen mellom høgt skulefråvær og psykisk helse i ungdomsskulen. Dei stiller seg spørsmål ved om lærarane har det for travelt til å sjå at nokre elevar har høgt fråvær med bakgrunn i psykiske vanskar. Artikkelen vart publisert av Voksne for barn (vfb.no). Du kan lese den i sin heilskap her.