Ny vitskapleg publikasjon

Senter for helseforsking gratulerer Irene Valaker og medforfattere som nylig har publisert en artikkel i BMC Medical Research Methodology med tittel “Adaptation and psychometric properties of the Norwegian version of the heart continuity of care questionnaire (HCCQ)”. Irene Valaker er PhD-student i prosjektet CONCARDPCI ved HUS med fokus på kontinuitet og sammenhengende tjenestetilbud etter gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI).

Posterpresentasjon ved European Academy of Nursing Science (EANS) som er et treårig sommerkurs for doktorgradsstudenter

Irene Valaker og medforskerne har oversatt og validert et canadiske spørreskjema (HCCQ) som undersøker pasientens erfaring med kontinuitet og sammenhengende helsetjenester. En har fulgt internasjonale retningslinjer med frem- og tilbake oversettelse, samt at brukerrepresentanter og kliniske eksperter har deltatt i arbeidet. Videre har en benyttet en profesjonell språkvasker og gjennomført pilot-testing i forkant av hovedstudien. Skjemautvikler har også bidratt med gode innspill underveis i prosessen og er medforfatter på artikkelen. Spørreskjemaet har vist gode psykomtriske egenskaper (validitet og reliabilitet), men en bekreftende faktoranalyse viste moderat tilpasning til de tre kontinuitetsdimensjoner i spørreskjema (informasjon-, relasjon- og ledelseskontinuitet). Ved evaluering av begrepsvaliditet fant en noen interessante sammenhenger mellom kontinuitet, hjerterehabiliteringsdeltakelse og oppfølging hos fastlege. Kunnskapsoppsummeringer framhever behovet for mer forskning i overgangen mellom tjenestene, og spørreskjema som HCCQ kan bidra til å kartlegge behovet for mer integrerte tjenester for denne pasientgruppen.

Link til artikkel:

BMC Medical Research Methodology