Forsker på hjelp til personer med demens og utagerende oppførsel

Personer som lever med en demensdiagnose, kan oppleve forvirring og usikkerhet. En følge kan bli utagerende oppførsel, sinne og redsel. Hvordan skal pårørende og sykepleiere forholde seg til dette?

I Sogn og Fjordane er det etablert et omreisende team som møter og veileder sykehjemsansatte og pårørende som forholder seg til personer med en demensdiagnose og utagerende oppførsel. Teamet går under navnet alderspsykiatrisk ambulant team, og består av to personer – den ene er psykiater, og den andre er sosionom og hjelpepleier. De reiser ut én dag i uken til kommunene som har tilbudet.

Senter for helseforsking gratulerer førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll og forskargruppa Kvalitet og innovasjon i eldreomsrogra med ny vitskapleg publikasjon og omtale i psykologisk.no

Forskingartikkelen finn du her. 

FORSKER: Anne Marie Sandvoll leder forskningsgruppa Kvalitet og innovasjon i eldreomsorga, og er første­amanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde.