Ny vitskapleg publikasjon

Myndiggjøring og sykeliggjøring i brukermedvirkning

Hva kan hindre at personal og ledere lytter til pasienters stemmer i et samarbeid om tjenesteutvikling? Artikkelen er basert på funn fra et aksjonsforskningsprosjekt  i offentlig rusbehandling. Her samarbeidet pasienter, personell, ledere og aksjonsforsker Tone Larsen om å forbedre behandlingstilbudet.

Resultatene viser at ledere og ansatte ønsket at forskningsprosjektet skulle fremme myndiggjøring både for pasienter og ansatte. Samtidig var brukermedvirkning noe ledere og ansatte ville kontrollere. Myndiggjøring ble således oppfattet som noe de ansatte kunne velge å gi til pasientene, til tross for at pasientene så ut til å myndiggjøre seg selv, og at personalet beskrev egen opplevelse av umyndigjøring innenfor et profesjonshierarki.

Videre så det ut til at disse tjenestene var innenfor en diagnostisk kultur hvor sykeliggjøring av pasientene kunne begrense deres påvirkning. Uønsket atferd kunne bli stigmatisert med patologiske forklaringer. Dermed så behovet for kontroll ut til å være forankret i en forventning om at pasientenes forslag til endring kunne være et uttrykk for deres patologi. Resultatene viser også pasienter som beskrev at frykt for sykeliggjøring gjorde dem forsiktige i kommunikasjon med personalet. Samtidig insiterte pasientene på å gi råd om medikamenter og LAR-behandling i forskningen. Det så ut til at disse temaene var spesielt vanskelig for de ansatte og lederne å utforske sammen med pasientene.

Hva kan bidra til at pasientenes stemmer blir hørt i et tjenesteutviklingssamarbeid? Veiledning og opplæring med fokus på myndiggjøring som en gjensidig prosess, fremfor et giver-mottaker forhold, kan bidra til at pasienters stemmer blir hørt i tjenesteutviklingsamarbeid med ansatte og ledere.

Tone Larsen har vært finansiert av Regional kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest-KORFOR og Helse Førde. Hun jobber nå som høyskolelektor ved sosialarbeiderutdanninga i Sogndal i HVL, og er medlem i forskingsgruppene Psykisk helse og rus og Samrus.

Link til artikkel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.12828

Link til prosjektet: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=583158