Ny vitskapleg publikasjon

Beboere på sykehjem får lite besøk

Daglige aktiviteter knyttet til sosial kontakt blir ofte trukket fram som avgjørende for trivsel blant beboere på sykehjem. Besøkshyppighet i sykehjem er i liten grad forsket på. Hensikten med studien var å kartlegge antall besøk sykehjemsbeboere får under oppholdet på sykehjemmet og utforske sammenheng mellom besøkshyppighet og alder, kjønn, type avdeling, aktiviteter i dagliglivet (ADL-funksjon) samt oppholdslengde.

Data om 355 sykehjemsbeboere ble samlet av sykepleiestudenter i praksis i 15 kommuner som en del av et større forskingsprosjekt finansiert av Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulelektor Joanna Galek

Gjennomsnittlig antall besøk var 8,8 per måned. Halvparten av beboerne i studien hadde besøk fem ganger eller færre i løpet av en måned, altså så vidt ett besøk i uka. Besøkshyppigheten til beboere innlagt i ulike institusjoner kan variere fra to besøk til nesten tretten besøk per måned. Beboere innlagt på langtidsavdeling mottok færre besøk sammenliknet med demens- og korttidsavdeling. Det er ikke funnet signifikant sammenheng mellom ADL-funksjon, kjønn, alder, oppholdslengde og besøkshyppighet.

Våre funn peker på at mange beboere på sykehjem får lite besøk, noe som kan være utfordrende for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det kan medføre at ansatte må kompensere for manglende dekking av sosiale behov for å forebygge ensomhet blant sykehjemsbeboerne. Det er behov for mer forskning for å kartlegge årsaker til forskjellene mellom besøkshyppighet ved ulike institusjoner.

Artikkel finner du her!

Denne studien er en del av prosjektet: Sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim – ADL kartlegging av bebuarar, ledet av Anne Marie Sandvoll

Joanna Galek, høyskolelektor med tilknytting til forskningsgruppe Kvalitet og innovasjon i eldreomsorga.