Vidareutdanningar i Sogn og Fjordane

Følgjande vidareutdanningar i Sogn og Fjordane innan helse- og sosialfag er utlyst med søknadsfrist 15. april 2018. Oppstart er hausten 2018: 

Aktiv omsorg – bevegelse, naturopplevingar og deltaking
I denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan bidra til å fremje meistring, sosial deltaking og god helse i arbeid med ulike brukargrupper. Studiet passar for deg som jobbar innan helse- og sosialtenesta eller i barnehage og skule.

Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta
Jobbar du som sjukepleiar i kommunehelsetenesta eller spesialisthelsetenesta? Med denne vidareutdanninga utviklar du vurderings- og handlingskompetansen din knytt til pasientgrupper og enkeltindivid.

Innføring i rettleiing
Vil du auke rettleiingskompetansen din? I denne vidareutdanninga lærer du meir om rettleiingsfeltet, og korleis du kan bruke rettleiing i ulike arbeidssituasjonar.

Lindrande behandling, pleie og omsorg 2
Ønskjer du auka kunnskap og forståing om korleis det er å leve med alvorleg og uhelbredeleg sjukdom? I denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan møte pasient og pårørande sine behov for lindring, omsorg og støtte, og korleis du kan bidra til kvalitetsutvikling av faget palliasjon der du jobbar.

Rusproblematikk og rusarbeid
Vil du vidareutvikle eigen profesjonalitet i arbeid med menneske med rusvanskar, eller er du leiar for slike tenester? Eller er du politikar eller sakshandsamar og ønskjer auka kunnskap om fagområdet? Då er dette ei aktuell vidareutdanning for deg!

Teknologi i helse og omsorg
Innføring av omsorgsteknologi i helse- og omsorgstjenesten gir helsepersonell nye oppgaver. Det øker behovet for kompetanse slik at de kan ta kloke valg og informere om bruk av teknologi på nye måter.

Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid
Vil du å styrke kompetansen din i arbeid med menneske med psykiske lidingar og psykososiale vanskar?