Do nurses and other health professionals’ in elderly care have education in family nursing?”

Stipendiat Olivia Sissel Sunde

Artikkelen er basert på resultat frå ein større spørjeskjemaundersøking som vart gjennomført i heimesjukepleia i Sogn og Fjordane. Hensikta var å undersøke om helsepersonell har deltatt på opplæring i pårørandearbeid, samt undersøke korleis helsepersonell vurdera pårørande sitt bidra og deira situasjon. Resultata viser at berre halvparten av sjukepleiarane og helsefagarbeidarane som deltok i studien, hadde deltatt på opplæring om pårørande sine behov og deira situasjon. Trendar i materialet tyder på at deltaking på opplæring har positiv innverknad på helsepersonell si merksemd til pårørande og deira situasjon, men dette gav studien ikkje noko eintydig svar på.

Finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Samarbeidspartner i prosjektet: Vestlandsforsking.
Prosjektleder: Siri Ytrehus

Olivia Sissil Sunde deltok i forskingsprosjektet som masterstudent og artikkelen byggjer på hennar masteroppgåve. No er Sunde tilsett som høgskulelektor/stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, campus Førde. Ho planlegg no eit nytt forskingsprosjekt med fokus på pårørandeomsorg.

 

Kategorier: Nyheter