Ny vitskapleg publikasjon!

Do nurses and other health professionals’ in elderly care have education in family nursing?”

Stipendiat Olivia Sissel Sunde

Artikkelen er basert på resultat frå ein større spørjeskjemaundersøking som vart gjennomført i heimesjukepleia i Sogn og Fjordane. Hensikta var å undersøke om helsepersonell har deltatt på opplæring i pårørandearbeid, samt undersøke korleis helsepersonell vurdera pårørande sitt bidra og deira situasjon. Resultata viser at berre halvparten av sjukepleiarane og helsefagarbeidarane som deltok i studien, hadde deltatt på opplæring om pårørande sine behov og deira situasjon. Trendar i materialet tyder på at deltaking på opplæring har positiv innverknad på helsepersonell si merksemd til pårørande og deira situasjon, men dette gav studien ikkje noko eintydig svar på.

Finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Samarbeidspartner i prosjektet: Vestlandsforsking.
Prosjektleder: Siri Ytrehus

Olivia Sissil Sunde deltok i forskingsprosjektet som masterstudent og artikkelen byggjer på hennar masteroppgåve. No er Sunde tilsett som høgskulelektor/stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, campus Førde. Ho planlegg no eit nytt forskingsprosjekt med fokus på pårørandeomsorg.