Ny vitskapleg publikasjon!

Simulation-based training for nurses: Systematic review and meta-analysis.

Femten randomiserte kontrollerte studier er inkludert i oversikten. Meta-analysen viser at simuleringstrening er effektivt for å betre sykepleieres ferdigheter, når sammenligningen er andre læringsformer. Det trengs mer forskning for å finne ut hvordan simuleringen bør gjennomføres for best mulig læring. De ulike sammenligningenes samla forskning ble ved hjelp av GRADE verktøyet vurdert til lav kvalitet, og det er dermed usikkerhet knyttet til resultatene.

Stipendiat Pål Andre Hegland

Simuleringstrening er en utbredt læringsstrategi for sykepleiere og annet helsepersonell. Funnene i artikkelen viser at simulering er effektivt for å bedre sykepleieres ferdigheter, og bør brukes som en del av opplæring og vedlikehold av sykepleieres ferdigheter, som et ledd i å forebygge uønskede hendelser knyttet til pasientbehandling og pleie.

Pål Andre Hegland er stipendiat ved HVL, Campus Førde, med tema klinisk innovasjon som tiltak for å betre pasienters helse-relaterte livskvalitet etter fedmekirurgi. Del av forskningsgruppa Folkehelse. Livsstil og overvekt. Han er også tilknyttet Nettverksgruppa for simulering ved HVL.

Link til artikkel.