Author Archive

Ny vitskapleg publikasjon!

Korleis kan vi skape gode hjelperelasjonar? «The first sessions of psychotherapy: A qualitative meta-analysis of alliance

Ny vitskapleg publikasjon!

«Førdemodellen» – sjukepleiarstudentar og legestudentar arbeider saman om pasientar Studentar som har praksis ved medisinsk sengepost

To ledige stillingar i Helse Førde

Forsking – Stipendiatstilling innan stomisjukepleie – Forsking og innovasjon – Søknadsfrist 22.11.2017 Helse Førde, Kirurgisk klinikk,

Ny vitskapleg publikasjon!

Fall i sjukeheim. Manglande samsvar mellom kriterier for dokumentasjon og dokumentasjonspraksis Om lag ein tredjedel av

Godt møtepunkt for betre brukarmedverknad

Korleis kan me utvikle og integrere brukarmedverknad best mogleg i forsking? I midten av september gjekk

Kvalitetsprisen 2017 til Kirsten Lerum Indrebø

Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø vart tildelt Kvalitetsprisen 2017 for sitt systematiske arbeidmed forbetring av kvaliteten på

Streven etter verdig omsorg

Pårørande opplevde at kompetansen til helsearbeidarar i heimesjukepleia og på sjukeheimar er varierande. Dette er utfordrande,

Ny vitskapleg publikasjon!

Taus praksis i sjukeheim Artikkelen handlar om taus praksis i sjukeheim, og beskriv fleire eksempel på