Ny vitskapleg publikasjon!

Korleis kan vi skape gode hjelperelasjonar? «The first sessions of psychotherapy: A qualitative meta-analysis of alliance formation processes» Fleire tiår med forsking viser at relasjonen mellom terapeut og pasient

Ny vitskapleg publikasjon!

«Førdemodellen» – sjukepleiarstudentar og legestudentar arbeider saman om pasientar Studentar som har praksis ved medisinsk sengepost i Helse Førde samarbeider i tverrprofesjonelle studentteam. Studentane får ansvar for å planlegge

To ledige stillingar i Helse Førde

Forsking – Stipendiatstilling innan stomisjukepleie – Forsking og innovasjon – Søknadsfrist 22.11.2017 Helse Førde, Kirurgisk klinikk, har frå 01.02.2018 ledig ei midlertidig stilling for doktorgradsstipendiat for ein periode på

Ny vitskapleg publikasjon!

Fall i sjukeheim. Manglande samsvar mellom kriterier for dokumentasjon og dokumentasjonspraksis Om lag ein tredjedel av eldre i sjukeheim fell årleg. Berre 10,6 prosent av falla som var studerte

Godt møtepunkt for betre brukarmedverknad

Korleis kan me utvikle og integrere brukarmedverknad best mogleg i forsking? I midten av september gjekk konferansen «Møtepunkt for medverknad i forsking innan psykisk helse» av stabelen i Loen.

Kvalitetsprisen 2017 til Kirsten Lerum Indrebø

Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø vart tildelt Kvalitetsprisen 2017 for sitt systematiske arbeidmed forbetring av kvaliteten på tenestene til stomiopererte pasientar. ​Juryen fekk i år inn fem framlegg til verdige

Streven etter verdig omsorg

Pårørande opplevde at kompetansen til helsearbeidarar i heimesjukepleia og på sjukeheimar er varierande. Dette er utfordrande, då pårørande er avhengig av å kunne stole på tenesta dei får. Desse

Ny vitskapleg publikasjon!

Taus praksis i sjukeheim Artikkelen handlar om taus praksis i sjukeheim, og beskriv fleire eksempel på kva dette kan handle om. Materialet byggjer på ein kvalitativ studie med deltakande