Ny vitskapleg publikasjon

Effekt av klinisk tilbakemeldingssystem på helserelatert livskvalitet, med implikasjonar for behandling av fedme – Ein oversikt over systematiske oversiktartiklar. Hovudfunn frå studien viste ingen sikker statistisk effekt av klinisk

Ny vitskapleg publikasjon

Korleis er det å leve med kronisk obstruktiv lungesjukdom gjennom ulike fasar og mange møte med helsevesenet? Forskargruppa kom fram til to hovudtema gjennom analyse av kvalitative intervju: «Kampen

Ny forsking viser at tilpassa koding av komplikasjonar etter kirurgi kan gi stor gevinst

Forskarar ved Haukeland Universitetssjukehus og Førde sentralsjukehus har i samarbeid med internasjonale forskarar vist nytten ved å ha tilpassa kodar for å kunne skilje mellom «gamle» og nyoppståtte komplikasjonar

Kliniske legemiddelstudiar kan gje pasientar raskere tilgang på nye behandlingar

«Vi må ikkje tru at Førde sentralsjukehus ikkje er stort nok til å drive med slik type forsking og at vi ikkje er gode nok til å ta ansvar

Barn treng stress – i passe mengder

Vi må slutte å snakke om psykiske helsevanskar, og heller snakke om korleis vi skal legge til rette for god psykisk helse. Kjensler som stress og uro er av

Forskingsdagane 2018: Dropp-inn seminar 21.september

Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde inviterer deg til ein twist-pose av eit seminar. Her får du med deg noko av det nyaste innan forsking frå helseforskingsmiljøet i Førde

Ny vitskapleg publikasjon

Myndiggjøring og sykeliggjøring i brukermedvirkning Hva kan hindre at personal og ledere lytter til pasienters stemmer i et samarbeid om tjenesteutvikling? Artikkelen er basert på funn fra et aksjonsforskningsprosjekt 

Vil skape betre system for å involvere brukarar i utdanningane

Korleis kan helse- og sosialfaga på betre vis enn i dag dra nytte av erfaringane til folk som har pasient- eller brukarerfaring? Ei gruppe på HVL har nett levert