Ny vitskapleg publikasjon

Senter for helseforsking gratulerer Irene Valaker og medforfattere som nylig har publisert en artikkel i BMC Medical Research Methodology med tittel “Adaptation and psychometric properties of the Norwegian version

Forsker på hjelp til personer med demens og utagerende oppførsel

Personer som lever med en demensdiagnose, kan oppleve forvirring og usikkerhet. En følge kan bli utagerende oppførsel, sinne og redsel. Hvordan skal pårørende og sykepleiere forholde seg til dette?

Opplevelse av tilhørighet svært viktig for mennesker med borderline personlighetsforstyrrelse

En ny studie viser at å bli kjent med sine egne styrker og utfordringer, og å ha en opplevelse av tilhørighet, er sentrale elementer for pasienter som er diagnostiert

Ledig stipendiatstilling ved campus Førde eller campus Sogndal

Stipendiatstilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap knytt til prosjektet «From substance abuse disorder to full participation in society» … som er finansiert av Høgskulen på Vestlandet (HVL) og som

Vil bli sett som eit heilt menneske. Ny vitskapleg publikasjon

Senter for helseforsking gratulerer PhD. stipendiat Kari Eldal med ny vitskapleg publikasjon. Kari seier følgjande om prosjektet: I dette prosjektet intervjua vi 14 ulike personar medan dei var innlagt

Joanna Galek har fått opprykk til førstelektor

Joanna Galek ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet, har fått opprykk til førstelektor. Den sakkyndige vurderinga syner at Joanna Galek har dokumentert omfattende forskings- og utviklingsarbeid

Norse Feedback rulla ut i Helse Midt-Norge

Tilbakemeldingssystemet Norse Feedback, som er utvikla av tilsette i Helse Førde, vert no mellom anna brukt i rusbehandling i Helse Midt-Norge. 26 pasientar og behandlarar brukar Norse Feedback i

Kompetent helsepersonell er avgjerande for pårørande si oppleving av verdige tenester. Ny vitskapleg publikasjon

Det er viktig for pårørande at helsepersonell ser pasienten sine individuelle behov og heilskaplege situasjon. Dersom dette ikkje vert oppfylt, viser denne studien at pårørande tek over helsepersonell sine