Søkerseminar i Bergen fra programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL

Det vil bli søknadsinformasjon om utlysningene fra programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL med søknadsfrist 25.04.2018, samt informasjon om programrelevante EU-topics med søknadsfrist i 2018 og 2019. Det vil også

Beste poster i kategorien studentposter: «Eg kunne ikkje hatt det betre»

Studentane har gjort eit prosjekt i heimetenesta i Eikefjord. Dei fann ut at eldre som nytta seg av dagsenteret sitt tilbod er godt nøgd med kvardagen sin. Dei seie

Ny vitskapleg publikasjon!

Tid til fagleg oppdatering for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta? Sjukepleiarar i klinisk arbeid må kontinuerleg arbeide med å vere fagleg oppdaterte for å stette krava dei møter. Dei beskriv mange

Om demens, frå dei som sjølv er råka

Å jobbe for openheit kring demens er noko av det viktigaste helsepersonell kan gjere, seier Alv Orheim, som sjølv fekk diagnosen i 2009. – Då eg endeleg aksepterte at

Disse maskinene har potensial til å revolusjonere helsen din

Kraftig MR og programvare utviklet for oljeindustrien kan stille diagnose på 15 minutter. I en ikke altfor fjern fremtid kan mange sykdomsdiagnoser stilles på minutter. Det blant annet takket

Ny vitskapleg publikasjon!

Korleis kan vi skape gode hjelperelasjonar? «The first sessions of psychotherapy: A qualitative meta-analysis of alliance formation processes» Fleire tiår med forsking viser at relasjonen mellom terapeut og pasient

Ny vitskapleg publikasjon!

«Førdemodellen» – sjukepleiarstudentar og legestudentar arbeider saman om pasientar Studentar som har praksis ved medisinsk sengepost i Helse Førde samarbeider i tverrprofesjonelle studentteam. Studentane får ansvar for å planlegge

To ledige stillingar i Helse Førde

Forsking – Stipendiatstilling innan stomisjukepleie – Forsking og innovasjon – Søknadsfrist 22.11.2017 Helse Førde, Kirurgisk klinikk, har frå 01.02.2018 ledig ei midlertidig stilling for doktorgradsstipendiat for ein periode på